Meddelelsen borgerne i Sønderborg ikke må få

Sønderborg, 31. marts 2021

 

Officielt portrætfoto af Erik Lauritzen

Erik Lauritzen, borgmester i Sønderborg Kommune

 

Kære borgmester Erik Lauritzen!

Her har du vejledningen, borgeren ikke må få:

Berigtigelse

 

Sønderborg Kommune har pligt til, at alle afgørelser træffes på ert sandfærdigt grundlag. Detrfor har både du og forvaltningen en fælles interesse i, at forkerte eller falske oplysninger rettes til rigtige og sande..

Fremgangsmåden, hvor forkerte oplysninger om dig eller dine børn ændres til rigtige, kaldes “berigtigelse” 1Du har krav på at forlange falske påstande om dig selv berigtiget. Det står i Databeskyttelsesforordningens artikel 16, se nedenfor. .

Hvis du oplever, at der er forkerte eller falske oplysninger om dig selv eller dine børn i din sag med kommunen, kan du altid forlange dem berigtiget.

Forklaring:

Dirigentklokken i Sønderborgs byråpdssal

Dirigentklokke, Sømderborg Byråd

I et meget langt og kompliceret svar har borgmester Erik Lauritzen eller forvaltningen  forklaret, hvorfor det er så svært at formulere ovenstående tekst, at det går helt ud over hans, byrådets og navnlig forvaltningens evner.

Derfor forærer jeg hermed borgmesteren, økonomiudvalget og byrådet helt gratis ovenstående forslag til formulering.

Hvis en borger nu ønsker en oplysning om sig selv eller sine børn berigtiget,  kan der efterfølgende udløses yderligere information om, hvordan forvaltningen håndterer henvendelsen efter artikel 18.

Hvis en berigtiget oplysning er videresendt til andre modtagere, før rettelserne fandt sted, så skal kommunen efter artikel 19 videresende meddelelser om fejlen og rettelsen til disse modtagere, og borgeren skal oplyses om det. Det skal borgeren på forvaltningens initiativ orienteres om.

 

 

 

 

Fra GDPR (Databeskyttelsesforordningen)

Dette afsnit kan blot stå på hjemmesiden med en henvisning

”      Berigtigelse og sletning


Artikel 16

Ret til berigtigelse

Den registrerede har ret til at få urigtige2Ved “urigtig” forstås ‘vigtig og falsk’ personoplysninger om sig selv berigtiget af den dataansvarlige3Herved forstås her forvaltningen uden unødig 
forsinkelse4I praksis sættes processen i gang inden 14 dage eller med det samme. Du skal orienteres herom.. Den registrerede har under hensyntagen til formålene med behandlingen ret til fuldstændiggjort ufuldstændige personoplysninger, bl.a. ved at fremlægge en supplerende erklæring.

 

Artikel 18

Ret til begrænsning af behandling  (= anvendelsesbegrænsning)

1.
Den registrerede har ret til fra den dataansvarlige at opnå begrænsning af behandling, hvis et af følgende forhold
gør sig gældende:

a) rigtigheden af personoplysningerne bestrides af den registrerede, i perioden indtil den dataansvarlige har haft mulighed for at fastslå, om personoplysningerne er korrekte

b) behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af personoplysningerne og i stedet anmoder om,
at anvendelse heraf begrænses

c) den dataansvarlige ikke længere har brug for personoplysningerne til behandlingen, men de er nødvendige for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

d) den registrerede har gjort indsigelse mod behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i perioden mens det kontrolleres, om den dataansvarliges legitime interesser går forud for den registreredes legitime interesser.


2. Hvis behandling er blevet begrænset i medfør af stk. 1, må sådanne personoplysninger, bortset fra opbevaring, kun
behandles med den registreredes samtykke eller med henblik på, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en anden fysisk eller juridisk person eller af hensyn til Unionens eller en medlemsstats vigtige samfundsinteresser.

3. En registreret, der har opnået begrænsning af behandling i medfør af stk. 1, underrettes af den dataansvarlige, inden begrænsningen af behandlingen ophæves

Artikel 19

Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af
begrænsning af behandling


Den dataansvarlige underretter hver modtager, som personoplysningerne er videregivet til, om enhver berigtigelse eller
sletning af personoplysningerne eller begrænsning af behandling, der er udført i henhold til artikel 16, artikel 17, stk. 1, og artikel 18, medmindre dette viser sig umuligt eller er uforholdsmæssigt vanskeligt. Den dataansvarlige oplyser den registrerede om disse modtagere, hvis den registrerede anmoder herom.

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

Mikael Hertig, siddende

Mikael Hertig. Cand. scient. pol.
Ny uofficiel borgerrådgiver

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *