Tilbagebetaling af Boligindskudslån: Sønderborg Kommunes ulovlige praksis skudt ned

Ulovlig praksis i Sønderborg Kommune

 

Ankestyrelsen giver en borger medhold i, at kommunens praksis med  pr. automatik at påbegynde afdrag på boligindskudslån Grunden er, at der altid  skal foretages en ny trangsvurdering.

Men det gør den ikke. Den vil have pengene hjem i kassen. Kommunen

Ankestyrelsen giver Mikael Hertig medhold i, at kommunen altid skal foretage en ny trangsvurderring , når  den formelle tilbagebetalingspligt indtræder. Det sker efter 5 års forløb.

En borger, der er flyttet ind i en anvist bolig, fx. som kontanthjælpsmodtager, skal ikke påbegynde tilbagebetaling af lånet, medmindre vedkommendes økonomi er  forbedret

 

Mikael Hertig opfordrer nu kommunen til at genvurdere alle sager, hvor der ikke er foretaget trangsvurdering. Folk risikerer ulovligt at være blevet automatisk etrukket, for eksempel i overgangsydelse eller kontanthjælp. Der er efter Hertigs vurdering tale om en universel pligt, kommunen ikke har overholdt hidtil.

 

Mikael Hertig regner med at stille op til det kommende byrådsvalg for Alternativet.

 

Parti fra fronten af Sønderborg Rådhus

Sønderborg Rådhus

 

“Kommunen har ikke i tilstrækkelig grad foretaget en samlet vurdering  af, om betingelserne for forlængelse af rente- og afdragsfrihed på dit  beboerindskudslån er opfyldt, herunder om din husstandsindkomst og  økonomiske forhold i særlig grad taler derfor”.  (Ankestyrelsens afgørelse)

Nedenfor kan du læse Ankestyrelsens svar mv.

_____________________________________

Bilag 1: Uddrag af Ankestyrelsens svar

 

Afgørelsen er skrevet til xxx sendt til partsrepræsentanten.

Afgørelse
Du har klaget over Sønderborg kommunes afgørelse om tilbagebetaling af  beboerindskudslån. Sønderborg kommune afgjorde sagen den 30. august  2023.

Ankestyrelsen har nu afgjort din sag.
Resultatet er:  

Kommunen skal behandle din sag igen.

Kommunen skal behandle din sag igen og afgøre sagen på ny. Du skal  være opmærksom på, at en ny behandling godt kan føre til det samme  resultat i din sag.

 

 

 

Ankestyrelsen 7998 Statsservice

 

 

 

Begrundelse for afgørelsen

Sådan vurderer vi sagen Ankestyrelsen vurderer, at sagen ikke er tilstrækkeligt oplyst til, at vi kan foretage en vurdering af, om betingelserne for forlængelse af rente- og  afdragsfrihed på dit beboerindskudslån er opfyldt, herunder af din  betalingsevne.

Vi hjemviser derfor sagen til kommunen, der skal behandle sagen igen og  træffe en ny afgørelse.

Kommunen skal, inden den afgør sagen på ny, give dig mulighed for at  indsende oplysninger om dine indtægter og udgifter til kommunen.

Kommunen skal herefter foretage en vurdering af din betalingsevne, hvor  kommunen forholder sig til, om din husstandsindkomst og økonomiske  forhold i særlig grad taler for, at kommunen kan forlænge rente- og  afdragsfriheden på dit beboerindskudslån.

Du kan klage over den nye afgørelse fra kommunen, hvis du er uenig i  afgørelsens resultat.

Hvad er afgørende for resultatet Du er den 21. august 2018 bevilget et lån på xxx kr . til betaling af  beboerindskud til boligen beliggende  i  Sønderborg. Den rente- og afdragsfrie periode på 5 år på lånet er  udløbet.

Kommunen har i afgørelse af 30. august 2023 om ophør af rente- og  afdragsfrihed på lånet vejledt dig om, at du kan kontakte kommunens  opkrævning for fastsættelse af de månedlige afdrag på lånet.

I din klage anfører du, at kommunen efter din vurdering skal foretage  en vurdering af din betalingsevne og vil med klagen gerne opnå, at  kommunen forlænger den rente- og afdragsfrie periode på lånet. Du  oplyser i den forbindelse, at du er alenemor og modtager  overgangsydelse, og at det efter din opfattelse i sig selv burde give  anledning til forlængelse af den rente- og afdragsfrie periode på lånet  indtil videre. Du oplyser også, at du ingen indkomst har ud over  overgangsydelse og børnepenge.

I brev af 25. september 2023 beder kommunen dig om at sende  posteringsoversigt/ kontobevægelser fra din netbank for de sidste tre. måneder for alle dine konti. Dette med henblik på, at kommunen i  forbindelse med sin genvurdering kan vurdere, om din  husstandsindkomst og økonomiske forhold i særlig grad taler for, at du  kan bevilges forlængelse af rente- og afdragsfriheden på lånet.

Kommunen henviser i den forbindelse til reglen om, at kommunen kan  anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at medvirke til at få  de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de  er berettiget til.

Du oplyser i brev af 13. oktober 2023 til kommunen bl.a., at kommunen  burde kende din økonomi, og at du ikke har bidraget til sagens  oplysning med indsendelse af bankoplysninger, men vil bidrage, hvis der  er enighed om, at kommunen har pligt til at foretage en ny  trangsvurdering.

Kommunen fastholder afgørelsen om ophør af rente- og afdragsfrihed  på lånet i genvurderingen.

Efter kommunens modtagelse af dit brev af 13. oktober 2023 har  kommunen ikke partshørt dig over de indtægter og udgifter, som  kommunen inddrager, at du har i genvurderingen. Kommunen har ikke  forud for genvurderingen gjort dig bekendt med de indtægter og  udgifter, som kommunen inddrager i sin vurdering af din betalingsevne.

Kommunen fastslår i genvurderingen, at du har 6.834 kr. til rådighed  ekskl. forbrugsafregning og oplyser, at du derudover modtager  børnebidrag, – tilskud og –ydelser. Der er ikke nærmere konkrete  oplysninger i sagen om disse ydelser, og hvor mange børn, du har  forsørgelsespligt over for. Der ikke nærmere konkrete oplysninger om,  hvad forbrugsafregningen omfatter og beløb herfor.

Kommunen har ikke i tilstrækkelig grad foretaget en samlet vurdering  af, om betingelserne for forlængelse af rente- og afdragsfrihed på dit  beboerindskudslån er opfyldt, herunder om din husstandsindkomst og  økonomiske forhold i særlig grad taler derfor.

Om reglerne Forlængelse af rente- og afdragsfrihed på beboerindskudslån Når låntagerens husstandsindkomst og økonomiske forhold i særlig grad  taler derfor, kan kommunen bevilge rente- og afdragsfrihed ud over 5  år.

Betalingsevnevurdering


Ved en betalingsevnevurdering skal det konkret vurderes, hvor stort et  beløb der kan ske fradrag for om måneden, uden at skyldneren kommer  til at mangle det nødvendige til eget og eventuel familiens underhold  (afdragsbeløbets størrelse). Vurderingen foretages ved at sammenholde  skyldnerens indtægter og udgifter, således at skyldneren efterlades et  rimeligt rådighedsbeløb at leve for.

Pligt til at oplyse sagen og borgerens medvirken Ifølge det forvaltningsretlige princip om sagsoplysning (officialprincippet) og retssikkerhedslovens § 10, har en myndighed ansvaret for, at sagen er  tilstrækkelig oplyst, inden der træffes afgørelse.

Kommunen kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om at  medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre,  hvilken hjælp de er berettiget til,

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen ud fra:

• Oplysninger, vi har fået fra kommunen

• Afgørelse af 30. august 2023

• Klagen af 31. august 2023 til Ankestyrelsen

• Genvurdering af 25. september 2023

• Henvendelse modtaget efter genvurderingen: Din henvendelse  modtaget i Ankestyrelsen den 13. oktober 2023, som vi  vedlægger til kommunens orientering.

Regler

Her er de regler, vi har afgjort din sag efter.

Love og bekendtgørelser Retssikkerhedsloven.

 § 10 om myndighedens pligt til at oplyse sagen.

 § 11, § 11 b og § 12, nr. 3, om borgerens medvirken og skriftlig  besked og konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker.


Boligstøtteloven.

§ 58, stk. 1, om, at beboerindskudslån er rente- og afdragsfri i 5  år, hvorefter, hvorefter lånet tilbagebetales i løbet af 10 år og  forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld

§ 58, stk. 3, om bevilling af rente- og afdragsfrihed ud over det i  stk. 1 og stk. 2 fastsatte tidsrum, når låntagerens  husstandsindkomst og økonomiske forhold i særlig grad træder  derfor.

 

 

Forvaltningsloven.

 


§ 19, stk. 1, om partshøring

§ 19. Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse.

.
Kopi er sendt til:
Sønderborg kommune
Vi har registreret afgørelsen som en hjemvisning.  Læs mere om registreringen på ast.dk/koderegistreringLovuddrag

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), senest bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 1109 af 24. august 2023

§ 10.Myndigheden har ansvaret for, at sager, der behandles efter  denne lov, er oplyst i tilstrækkeligt omfang til, at myndigheden kan  træffe afgørelse.

§ 11.Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp,  om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at  afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og  2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og  behandling som led i sagsbehandlingen.  Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der  kan have betydning for hjælpen.

§ 11 b.Hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11, stk. 1, nr. 1 og 2, eller  ikke giver samtykke til, at myndigheden kan indhente oplysninger, jf. §  11 a, stk. 1, skal myndigheden behandle sagen om hjælp på det  foreliggende grundlag, medmindre oplysninger kan indhentes uden  samtykke, jf. § 11 a, stk. 2, og § 11 c.

§ 12.Myndigheden skal give borgeren skriftlig besked om 1) myndighedens adgang til at indhente oplysninger efter §§ 11 a og 11  c og til at foretage kontrol efter § 12 a,  2) adgangen til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel  3 og 3 a i lov om Udbetaling Danmark,  3) konsekvenserne, hvis borgeren ikke medvirker, jf. § 11 b,  4) hvilke typer af ændringer der kan have betydning for hjælpen og  5) muligheden for, at borgeren kan blive mødt med et  tilbagebetalingskrav og eventuelt blive tiltalt for overtrædelse af  straffelovens § 289 a og efter § 12 b i denne lov eller § 14 i lov om Udbetaling Danmark, hvis borgeren ikke oplyser om ændringer, der kan  have betydning for hjælpen.

Lov om individuel boligstøtte (boligstøtteloven) senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 229 af 12. februar 2021


§ 58.   Lån i medfør af § 56, stk. 1, er rente- og afdragsfri i 5 år.  Herefter tilbagebetales lånet i løbet af 10 år og forrentes med 4,5  pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Stk. 2. Lån i medfør af §§ 56, stk. 2, 56 a og 57 er rente- og  afdragsfri i 5 år. Herefter tilbagebetales lånet i løbet af højst 5 år  og forrentes med 4,5 pct. af den til enhver tid værende restgæld.

Stk. 3. Når låntagerens husstandsindkomst og økonomiske forhold  i særlig grad taler derfor, kan kommunalbestyrelsen bevilge rente- og afdragsfrihed ud over det i stk. 1 og stk. 2 fastsatte tidsrum.
Stk. 4. Såfremt husstandsindkomstens størrelse eller væsentligt  ændrede forhold i øvrigt måtte tale derfor, kan  kommunalbestyrelsen forlange, at rente- og afdragsfriheden for lån  ydet i henhold til dette kapitel ophører, eller at lånet afdrages over  et af kommunalbestyrelsen fastsat kortere åremål eller eventuelt  indfries med 12 måneders varsel.
Stk. 5. Når låntagerens husstandsindkomst og økonomiske forhold  i særlig grad taler derfor, kan kommunalbestyrelsen lade rente- og  afdragsfriheden genindtræde, uanset om tilbagebetaling er  påbegyndt.
Stk. 6. Lån i medfør af § 56, stk. 3, er rente- og afdragsfri.

Forvaltningsloven, senest bekendtgjort i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. april 2014

§19.Kan en part ikke antages at være bekendt med, at myndigheden  er i besiddelse af bestemte oplysninger om en sags faktiske grundlag  eller eksterne faglige vurderinger, må der ikke træffes afgørelse, før  myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne eller  vurderingerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en  udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne eller vurderingerne er  til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for  sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af  den nævnte udtalelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis

1) det efter oplysningernes eller vurderingernes karakter og sagens  beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på  det foreliggende grundlag,

2) udsættelse vil medføre overskridelse af en lovbestemt frist for sagens  afgørelse,

3) partens interesse i, at sagens afgørelse udsættes, findes at burde  vige for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, der taler  imod en sådan udsættelse,

4) parten ikke har ret til aktindsigt efter reglerne i kapitel 4 med hensyn  til de pågældende oplysninger,

5) den påtænkte afgørelse vil berøre en videre, ubestemt kreds af  personer, virksomheder m.v., eller hvis forelæggelsen af oplysningerne eller vurderingerne for parten i øvrigt vil være forbundet med  væsentlige vanskeligheder, eller 6) der ved lov er fastsat særlige bestemmelser, der sikrer parten  adgang til at gøre sig bekendt med grundlaget for den påtænkte  afgørelse og til at afgive en udtalelse til sagen, inden afgørelsen træffes. Stk. 3. Vedkommende minister kan efter forhandling med  justitsministeren fastsætte regler om, at nærmere angivne  sagsområder, hvor bestemmelserne i stk. 2, nr. 1 eller 5, i  almindelighed vil finde anvendelse, ikke skal være omfattet af  bestemmelsen i stk. 1.

 

 

Hertig skrev på vegne af borgerenSkal man sige det kort, handler uenigheden her om, hvorvidt kommunen er  forpligtet til i forbindelse med evt. tilbagebetaling af et  beboerindskudslån at foretage en ny trangsvurdering. Opfylder xxx betingelserne om at  ligge på kontanthjælpsniveau, således at xxx ved en ny blank sag ville  kunne få bevilget et indskudslån, må den konkrete vurdering føre til, at det afdrags.- og rentefriheden forlænges.,

….

Venlig hilsen
Mikael Hertig Mågevænget 12 22


6400 Sønderborg
Tlf 27 24 47 00
Sønderborg Kommune
Jobcenter/(Borgerservice)
Videresendes til Ankestyrelsen
Mikael Hertig
Vedr. xxx
Sønderborg, 13.  oktober  2023

 

Vedr. tilbagebetaling af boligindskud. Opsættende virkning.
Jeg har tidligere på vegne af xxx henvendt mig til Sønderborg Kommune, som på sin side undlader at tage stilling  til den lovfortolkning, den oprindelige henvendelse bygger på.

Borgerservice har overfor mig oplyst, at man altid og undtagelsesløst  påbegynder  tilbagebetalingen  efter  5  år,  idet  paragraffernes ordlyd som ”kan”- bestemmelse alene lægger op til, om kommunen har lyst til efter 5 år at anlægge en trangsbedømmelse eller ej.

Jeg mener, trangsbedømmelsen  er obligatorisk.

Borgerservice’s lovfortolkning bygger på den opfattelse, at der ikke er tale om noget pligtmæssigt skøn, men om en slags forgodtbefindelsesskøn. Efter min opfattelse har Sønderborg Kommune pligt efter boligstøtteloven og vejledningen ( pkt. 278) hertil til at foretage en ny trangsvurdering, hvilket den  har afvist. Borgerservice burde kende  xxxs  økonomi;   jeg  har  ikke  bidraget  til  sagens  oplysning med  indsendelse  af  bankoplysninger,  men  vil  naturligvis  bidrage hermed, hvis der er enighed om, at skønnet skal udøves.

Jeg begærer opsættende virkning, tilprincipsagen er endeligt afgjort.

”Hvor en myndighed er overladt et skøn, har myndigheden pligt til at foretage en konkret afvejning af de saglige hensyn, som er relevante for sagens afgørelse. Det følger af grundsætningen om pligtmæssigt skøn.
En  myndighed  kan  således  normalt  ikke  uden  særlig hjemmel undlade at foretage en konkret vurdering og i stedet træffe afgørelse ved lodtrækning eller anden form
for tilfældighed, dvs.  uden inddragelse af afvejning af relevante saglige hensyn.


Venlig hilsen
Mikael Hertig
040250 0549

https://pav.medst.dk/forvaltningsret-persondataloven-mv/andre-forvaltningsretlige-
grundsaetninger/skoen-under-regel-og-pligtmaessigt-skoen/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *