Børnefaglig Undersøgelse BFU

Artiklen er oprettet af Mikael Hertig 26. marts 2023

Socialstyrelsen skriver. Læs fodnoterne ved at klikke på dem

 

Vand og sten Alssund

Vand og sten Alssuind

 

Serviceloven § 50:

§ 50. Hvis det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte, herunder på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal kommunalbestyrelsen undersøge barnets eller den unges forhold. Undersøgelsen, der betegnes som en børnefaglig undersøgelse, gennemføres så vidt muligt i samarbejde med forældremyndighedsindehaveren og den unge, der er fyldt 15 år. Undersøgelsen skal gennemføres så skånsomt, som forholdene tillader, og må ikke være mere omfattende, end formålet tilsiger.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens undersøgelse, jf. stk. 1, skal anlægge en helhedsbetragtning, der medmindre konkrete forhold betyder, at et eller flere af nedenstående numre ikke er relevante i forhold til det pågældende barn eller den unge, skal omfatte barnets eller den unges

1) udvikling og adfærd,

2) familieforhold,

3) skoleforhold,

4) sundhedsforhold,

5) fritidsforhold og venskaber og

6) andre relevante forhold.

Stk. 3. Som led i undersøgelsen skal der finde en samtale sted med barnet eller den unge. Samtalen kan undlades, i det omfang barnets eller den unges modenhed eller sagens karakter i afgørende grad taler imod samtalens gennemførelse. Kan samtalen ikke gennemføres, skal oplysninger om barnets eller den unges synspunkter søges tilvejebragt. Samtalen kan finde sted uden samtykke fra forældremyndighedens indehaver og uden dennes tilstedeværelse, når hensynet til barnets eller den unges bedste taler herfor.1Bestemmelsen har juridisk set klart undtagelseskarakter, men må i praksis antages at fungere som en universel adgang til at køre efter forgodtbefindende

Stk. 4. I sin undersøgelse skal kommunalbestyrelsen afdække ressourcer og problemer hos barnet, familien og netværket. For unge, der er fyldt 15 år, skal undersøgelsen afdække de særlige forhold, der skal indgå ved valg af indsats for denne aldersgruppe, jf. §§ 52, 76 og 76 a.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen skal som led i undersøgelsen inddrage de fagfolk, som allerede har viden om barnets eller den unges og familiens forhold. Dette kan ske ved at inddrage sundhedsplejersker, pædagoger, psykologer, lærere eller andre. Hvis det er nødvendigt, skal kommunen lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller en autoriseret psykolog. Iværksætter kommunen en psykologisk undersøgelse af forældremyndighedsindehaveren, skal undersøgelsen foretages af en autoriseret psykolog.

Stk. 6. Undersøgelsen skal resultere i en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte foranstaltninger, og i bekræftende fald af hvilken art disse bør være. Hvis der er iværksat foranstaltninger sideløbende med, at undersøgelsen gennemføres, jf. § 52, stk. 2, skal der desuden tages stilling til, om disse foranstaltninger skal videreføres. Der skal være oplysninger om, hvordan forældremyndighedsindehaveren og barnet eller den unge stiller sig til foranstaltningerne, og om de forhold i familien eller i dennes omgivelser, som kan bidrage til at klare vanskelighederne.

2Stk. 7. Undersøgelsen skal afsluttes senest 4 måneder efter, at kommunalbestyrelsen bliver opmærksom på, at et barn eller en ung kan have behov for særlig støtte2Der er journalpligt for start- og siden slutdato for BFU. Men det får næppe konsekvenser, hvis pligten ikke overholdes.. Hvis undersøgelsen undtagelsesvis ikke kan afsluttes inden 4 måneder, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en foreløbig vurdering3Findes der dokumenter med titlen “foreløbig vurdering” i forbindelse med sagsakterne ved en BFU? og snarest herefter afslutte undersøgelsen.

Stk. 8. I forbindelse med undersøgelsen skal kommunalbestyrelsen vurdere, om der skal foretages en undersøgelse af eventuelle andre børn i familien. En undersøgelse kan gennemføres som én samlet undersøgelse for flere børn i familien, dog således at der tages højde for børnenes individuelle forhold.

Stk. 9. Hvis det må antages, at der kan opstå et behov for særlig støtte til et barn umiddelbart efter fødslen, skal kommunen undersøge de vordende forældres forhold nærmere. Undersøgelsen gennemføres så vidt muligt i samarbejde med de vordende forældre. Stk. 4-8 finder anvendelse ved afgørelsen.

§ 50 a. Kommunalbestyrelserne i regionen skal oprette et børnehus i hver region til undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, når barnet eller den unge har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom.

Stk. 2. Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om børnehusenes indretning, drift, finansiering og opgaver m.v.

§ 50 b. Når et barn eller en ung har været udsat for overgreb, eller ved mistanke herom, skal kommunalbestyrelsen til brug for den børnefaglige undersøgelse efter § 50 benytte det børnehus, som kommunen er tilknyttet, jf. § 50 a.

§ 50 c. Under behandlingen af en sag, hvor et børnehus benyttes, jf. § 50 a, kan personalet i børnehuset, politiet og anklagemyndigheden og sundhedsmyndigheder, autoriserede sundhedspersoner og kommunale myndigheder, der løser opgaver inden for området for udsatte børn og unge, indbyrdes udveksle oplysninger om rent private forhold vedrørende barnets eller den unges personlige og familiemæssige omstændigheder, hvis udvekslingen må anses for nødvendig af hensyn til barnets eller den unges sundhed og udvikling.

https://ast.dk/born-familie/hvad-handler-din-klage-om/sager-om-born-og-unge/undersogelser/undersogelse-af-om-et-barn-eller-ung-traenger-til-saerlig-stotte-bornefaglig-undersogelse

Undersøgelse af om et barn eller ung trænger til særlig støtte4“støtte” er værd at anse for newspeak. Sådan opleves indsatsen ikke af dem, den går ud over – børnefaglig undersøgelse

Kommunen skal5Det er en forudsætning for enhver anbringelse gennemføre en børnefaglig undersøgelse af et barns eller en ungs forhold, hvis det vurderes, at barnet eller den unge trænger til særlig støtte

Kommunen er forpligtet til at træffe afgørelse om iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse, når det må antages, at et barn eller en ung trænger til særlig støtte6Det er noget nær tautologisk. Men BFU er et krav..

Baggrunden for, at kommunen iværksætter en børnefaglig undersøgelse, kan være en henvendelse fra familien eller barnet eller den unge selv om hjælp eller særlig støtte. Kommunen kan endvidere gennem underretninger7Der burde findes en statistik, der viser, hvor mange børn der er tvangsfjernet uden en underretning blive gjort opmærksom på, at hjælp eller støtte til et barn eller en ung er eller kan blive aktuel. Endelig kan kommunen selv blive opmærksom på barnet eller den unge, f.eks. gennem undersøgelse af andre søskendes forhold.

En børnefaglig undersøgelse skal omfatte en helhedsbetragtning af barnets eller den unges:

  • Udvikling og adfærd
  • Familieforhold
  • Skoleforhold
  • Sundhedsforhold
  • Fritidsforhold og venskaber
  • Andre relevante forhold

Undersøgelsen skal resultere med en begrundet stillingtagen til, om der er grundlag for at iværksætte hjælp overfor barnet og familien, og hvis det er tilfældet hvilke foranstaltninger, der bedst kan bidrage til at afhjælpe barnets vanskeligheder og behov.

Samtykke

Der er ikke krav om samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år, til at gennemføre en børnefaglig undersøgelse, men undersøgelsen skal så vidt muligt gennemføres i samarbejde med dem.

Hvornår skal undersøgelsen være afsluttet

Den børnefaglige undersøgelse skal som hovedregel være afsluttet inden en frist på 4 måneder8Der skal for een børnefaglig undersøgelse være journalført to datoer: 1) Beslutningen om at iværksætte en BFU. Og 2: Datoen for dens afslutning. Den kan også være påført “under udarbejdelse”, indtil den er færdiggjort. efter kommunen er blevet opmærksom på et barns eller ungs særlige behov for støtte.

Der skal være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden en foranstaltning efter reglerne om særlig støtte til børn og unge kan iværksættes.9Der findes næppe nogen statistik, der viser, hvor ofte der har været anvendt foranstaltninger uden BFU

Der skal eksempelvis som udgangspunkt være udarbejdet en børnefaglig undersøgelse inden kommunen iværksætter en anbringelse uden for hjemmet.  En børnefaglige undersøgelse er herefter fundamentet for den handleplan, der skal udarbejdes inden, der træffes afgørelse om anbringelse.

Hvilke oplysninger kan kommunen indhente?

Kommunen kan indhente nødvendige eksisterende oplysninger uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge, der er fyldt 15 år.

Begrebet eksisterende oplysninger dækker både over de oplysninger, som allerede er nedskrevet, og oplysninger i form af viden hos de personer, der har med barnet eller den unge at gøre.

Kommunen kan således godt indhente nye udtalelser fra f.eks. daginstitutionspersonale, læger, privatpersoner eller andre, der har kendskab til barnet og barnets forhold.

Hvis det er nødvendigt kan kommunen også som led i den børnefaglige undersøgelse, lade barnet eller den unge undersøge af en læge eller autoriseret psykolog, som en del af den børnefaglige undersøgelse, uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren10Der er vist ikke taget stilling til lægers eller psykologers etiske overvejelser, når de arbejder for systemet og ikke for klienten/mennesket..

Hvis forældrene modsætter sig en børnefaglig undersøgelse

Hvis forældremyndighedsindehaver modsætter sig en børnefaglig undersøgelse, kan kommunen træffe afgørelse om adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig mod behørig legitimation og uden retskendelse.

I sådanne tilfælde skal følgende betingelser være opfyldt:

  • adgangen til hjemmet skal ske som led i den børnefaglige undersøgelse11Er det blevet til fri adgang, når det passer forvaltningen?
  • undersøgelsen er nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade12Det burde på almindelig juridisk stille krav om, at bekymringen har klare begrundelser. Tvivl er slet ikke nok. på et barns eller en ungs sundhed og udvikling, og
  • forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger13Dette er en forfærdelig bestemmelse. For den kan bruges som mukkert: Hvis borgeren ikke bøjer sig, så vil vedkommende få den kommunale særlighed at føle

Afklaring af et anbringelsesgrundlag

I de tilfælde hvor der er stor bekymring for et barns eller en ungs trivsel, men hvor der ikke foreligger tilstrækkelige mange oplysninger til at kunne anbringe barnet eller den unge uden for hjemmet, kan der træffes afgørelse om en undersøgelse af barnet eller den unge uden samtykke.

Undersøgelsen kan bruges til at få afklaret barnets eller den unges forhold nærmere evt. med henblik på en anbringelse uden for hjemmet.

Sidst opdateret 17.11.2020

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *