Hertig: Ny ‘borgerrådgiver’ i Sønderborg Kommune

Det er derfor helt afgørende, at der værnes om borgernes retssikkerhed i mødet med kommunen, og at sagsbehandlingens kvalitet forbedres i en sådan grad, at borgerne kan føle sig trygge, når kommunerne træffer afgørelser, der griber væsentligt ind i deres liv.

Justitias Rapport om Borgerrådgivere 2020

“Når kommunen ikke vil, så vil jeg”

Sådan siger folkepensionist og cand. scient. pol. Mikael Hertig

Mikael Hertig, siddende

Mikael Hertig. Cand. scient. pol.
Ny uofficiel borgerrådgiver

Pressemøde 29. marts kl. 15  på Sønderborghus.

Jeg indkalder hermed til pressemøde på Sønderborghus onsdag den 29. marts kl. 15.00

Når byrådet reelt sjofler ordningen med en borgerrådgiver og har gjort det i årevis, ligner det for mig en slags modvilje mod at beskytte svage borgere mod vilkårlig og måske ulovlig forvaltning.

Jeg vil åbne min egen borgerrådgivning, typisk  med en fast ugentlig kontortid på Sønderborghus. Det sker pro bono, det vil sige gratis for borgeren.

Jeg  ønsker at fungere enten som bisidder, som rådgiver eller som partsrepræsentant for den borger, der søger min hjælp. Jeg vil også have en fast telefontid.

 

Byrådet sjofler Borgerrådgiveren?

 

På papiret har Sønderborg Kommune haft en borgerrådgiver siden 2013. Fra Januar 2013 til marts 2023 er der gået 10 år og tre måneder. Reelt har der ingen borgerrådgiver været i funktion i årevis, siden den seneste faste medarbejder  fratrådte med udgangen af 2020.

Stillingen har været vakant eller den ansatte på orlov, uden at der er ansat nogen vikar i stedet. Mig bekendt har der ikke fundet væsentlig og vedholdende borgerrådgivning sted siden 2021’s begyndelse.

Jeg vil i en senere artikel her på hjemmel.com  behandle spørgsmålet om, hvorvidt Sønderborg Kommune ved reelt ikke at have nogen borgerrådgiver – kald det “narrefisse” ( Pinter, H: “Hjemkomsten”) – overtræder sin lovpligtige  Styrelsesvedtægt. Med andre ord:

Når byrådet har vedtaget at ville følge Kommunestyrelsesloven for at styrke borgerens retssikkerhed, er der så en overtrædelse af loven selv eller er det bare fifler, når den reelt ikke overholder forpligtelsen?

Det er, i sumpen mellem politik og jura, hvad der i daglig tale kan kaldes et rigtig godt spørgsmål. Alt det der, der handler om retssikkerhed, det kan være meget godt, men både med aktindsigt, diskussioner og klager medfører det en masse bøvl1Bøvl er en landsby nord for Sønder Omme. Der er mere end 50 km fra Bøvl til Løsning .Med andre ord nedprioriteres retssikkerheden for borgerne systematisk, når der ingen borgerrådgiver er.

 

 

“Magt korrumperer af sig selv”

 

Men magt korrumperer af sig selv. Det er derfor, vi siden den franske revolution i 1789 har adskilt den udøvende myndigheds magt, så myndighederne ikke må udsætte det enkelte menneske for vilkårlig og magtudøvelse.

I sidste instans er det på papret domstolene, der kan afgøre, om kommunen overskrider sine beføjelser

Kommunen har, navnlig i Familieafdelingen og i Jobentret stor magt til at gribe dybt ind i almindelige menneskers tilværelse.

Derfor vil der altid, også hvis forvaltningen er hæderlig, være brug for at se den efter i sømmene.

Justitias Rapport: Det står slemt til overalt.

Justitias rapport fra 2020 om borgerrådgivere i hele landet rettede en meget kras kritik af de kommunale forvaltningers håndtering af  sager med borgere, der ikke kan formodes at kende til de regler, der beskytter dem mod magtmisbrug, vilkårlig forvaltning, kassetænkning, nulfejlskultur, rethaveriskhed og kassetænkning.

Jeg vil ikke på forhånd afvise, at Sønderborg Kommune fungerer lige så dårligt som hovedparten af de kommuner, rapporten beskriver.

Som ekstern rådgiver har jeg ikke samme adgang til alle kommunens sager, som en ansat borgerrådgiver vil kunne skaffe, men det håber jeg kan ordnes via borgerens akt- og logindsigt. Dertil kommer, at selv om jeg gerne vil udtrykke mig ordentligt, behøver jeg ikke være artig.

Til gengæld kan jeg anføre, at hvad en ældre mand kan udrette, formentlig er småting overfor en milliardforretning som Sønderborg Kommune jo er. I gængs dansk hverdagssprog bruger man lange og korte briller og baner, så på den korte bane handler det mest af alrt om at få sat retssikkerheden på dagsordenen og få hjulpet folk igennem deres trælse sager.

 

 

 

“Desværre kender jeg til sager, hvor også Sønderborg Kommune har handlet kritisabelt”, siger Mikael Hertig.

 

 

Derfor starter jeg – en midlertidig løsning

Måske kommer den kommunalt ansatte borgerrådgiver tilbage på sin pind. Det ved jeg ikke noget om. Jeg kan heller ikke hele historien om borgerrådgivning i Sønderborg kommune.

Da jeg gik på gymnasiet i Maribo på Lolland, blev der opført tre midlertidige pavillioner. De stod der i omkring 30 år; så længe vil min midlertidige løsning næppe vare, for jeg er 73 år gammel. Alligevel kommer jeg til at tænke på “Tag det roligt”, sagde ræven. “Det er jo kun en overgang.” Den var nemlig ved at blive flået. 

 

Arbejdsgrundlag: Kommunestyrelseslovens § 65 e

Som privat rådgiver uden nogen form for ansættelseskontrakt med kommunen kan jeg selvfølgelig fungere frit og uafhængigt.  Jeg vil imidlertid fortrinsvis holde mig til sager, der vedrører kommunale forhold, men så samtidig kravle med op til klageveje, der går til Ankestyrelse, Udbetaling Danmark, Region Syddanmark etc. også.

Afgrænsningen af sagerne ligger i deres udspring. Hvis der ingen vejledning er i et mellemværende med kommunen, tilbyder jeg ingen vejledning.

 

§ 65 e. Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten træffe bestemmelse om oprettelse af en borgerrådgiverfunktion, der ikke henhører under de stående udvalgs eller økonomiudvalgets umiddelbare forvaltning af kommunens anliggender. Lederen af borgerrådgiverfunktionen ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

Stk. 2. Økonomiudvalget skal, for så vidt angår borgerrådgiverfunktionen, varetage de opgaver, som økonomiudvalget er tillagt efter § 18, stk. 2-4, § 37 og § 45, stk. 1 og 2.

Stk. 3. Borgerrådgiverfunktionen henhører ikke under borgmesterens øverste daglige ledelse af kommunens administration.

Stk. 4. Borgerrådgiverfunktionen kan kun varetage opgaver vedrørende rådgivning og vejledning af borgerne og vedrørende tilsyn med kommunens administration.

Stk. 5. Stk. 1-4 finder tilsvarende anvendelse, hvis kommunen styres efter reglerne i § 64 a, § 64 b, § 65, § 65 a eller flere af de nævnte bestemmelser.

Kommunestyrelseslovens § 18, stk 2 – 4

Stk. 2. Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Stk. 3. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af anliggender, der vedrører kommunens kasse- og regnskabsvæsen og løn- og personaleforhold.

Stk. 4. Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning.

 

Om Partipolitik og rådgivning

 

En værditilkendegivelse

 

Mikael Hertig:

Jeg har netop meldt mig ind i Alternativet. Jeg koordinerer ikke min fortrolige sagsbehandling partipolitisk, men de erfaringer, jeg er med til at drage via de sager, der kommer ind over mit bord, vil under forudsætning af mine kommende klienters skriftlige samtykke i anonymiseret form indgå i rapporteringen fra Borgerrådgivningen. Disse rapporter og artikler vil også blive offentliggjort og samtidig tilsendt Alternativet.

Meninger om politik i kommunen

Som almindelig borger og medlem af Alternativet har jeg politiske meninger om kommunalpolitik. Dem vil jeg fortsat fremsætte, idet jeg har samme ytringsfrihed som enhver anden borger.

Min juridiske rådgivning må ikke blandes sammen med den del af mit pensionistliv. Rådgivningen skal være af høj juridisk kvalitet under alle omstændigheder. Det behøver mine politiske meninger ikke være, for politik og jura er forskellige ting.

Jeg vil som privat borgerrådgiver være forpligtet til en høj fortrolighedsstandard. Oplysninger til kommunen fra mig vil blive sendt via en krypteret forbindelse, og fra kommunen til mig via e-boks eller mit.dk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *