APA- skrivestandard for artikler til videnskabelige tidsskrifter

Det internationale psykologforbund APA har introduceret en skrivestandard for videnskabelige artikler eller artikler, der overholder en række systematiske, skematiske og grafiske regler.

Idealtypen for videnskabelige artikler er trykte tidsskrifter, så derfor skal du have en pdf- eller wordversion i baghovedet, når du skriver din artikel.

Men der er også andre regler, først og fremmest for regerencer, citater og noter.

Derfor denne meget fortkortede artikel om APA

Du kan downloade artiklen i LibreOffice, Microsoft Word og PDF format fra denne side som filer.
Filerne overholder standard-grafik-formatet for APA

APAstil i. wordformat

APAstil i LibreOffive-format

APAstil i pdf-format

::::::::::::::::

Hvad er APA Style?

APA-formatet er den officielle stil for American Psychological Association (APA) og bruges almindeligvis til at citere kilder inden for psykologi, uddannelse og samfundsvidenskab. APA-forskningspapirformat er meget udbredt i forskningspublikationsindustrien.

Studerende og forskere bliver normalt forvirrede af forskellige skriveformater for forskningspapirer og er ikke fortrolige med om kravene fra de forskellige redaktioner til videnskabelige tidsskrifter. Derfor er den bedste måde at beskæftige sig med at begynde at skrive et forskningspapir på først at kende tidsskriftets krav og derefter følge retningslinjerne i overensstemmelse hermed.

Selvom referenceafsnittet kan ændre sig gennem skriveprocessen, er oplysningerne relateret til de andre sektioner i APA-forskningspapirformatet lignende. Du kan altid finde en APA-artikel og se opbygningen der. .

 

.Gennem hele papiret skal du anvende disse retningslinjer, mens du skriver papiret –

Sidelayout:

Indtast indholdet, og behold dobbelt linjeafstand på papir i standardstørrelse (8,5″ x 11″) med 1″ margener på alle sider. (2,54 cm)

Du skal indrykke den første linje i hvert afsnit 0,5 tommer (1,3 cm)

Medtag et sidetal på hver side.

Skrifttype:

Du kan bruge en tilgængelig skrifttype som Times New Roman 12pt., Arial 11pt. eller Georgia 11pt.

 

APA Research Paper Sektioner

 

APA-forskningspapirformatet er baseret på syv hovedkomponenter:

titelside,
(Abstract in English) Resumé, indledning, metode, resultater, diskussion og referencer. Afsnittene i papir i APA-stil er som følger:

 

1. Titelside

 

 

I henhold til APA-forskningspapirformatet skal titlen være mellem 10-12 ord og skal afspejle essensen af artiklen. Efter at have skrevet titlen, skriv dit navn efterfulgt af navnet på din uddannelsesinstitution eller den by, du bor i (Hvis ikke du er tilknyttet en institution)
Desuden skal du oprette en sidehoved titelsiden inkludere et løbende hoved – en kort titel, der vises øverst på siderne i publicerede artikler (til venstre) og sidenummer på samme linje (sættes til højre). Kortttitlen på sidehovedet må ikke overstige 50 tegn, inklusive tegnsætning og mellemrum. Desuden kan du bruge værktøjskassen til at indsætte et sidetal, så det automatisk nummererer hver side.

APA Style – Student Paper i APA 7 Style

APA Style – Professionelt papir i APA 7 stil

2 A. Abstract in English (svarer helt til Resumé, men skrives på engelsk)

 

2 B Resumé

 

Resumé må ikke indeholde mere end 120 ord og skal være ét afsnit skrevet i blokformat med dobbelt mellemrum. Angiv desuden emnet i en sætning eller to. Giv også overblik over metoder, resultater og diskussion.

3. Indledning

 

En introduktion til APA-forskningspapirformat er det sværeste afsnit at skrive. En god indledning beskriver kritisk den empiriske viden inden for det eller de relevante områder på en måde, der definerer videngabet og udtrykker dit mål for din undersøgelse og hvorfor du gennemførte den. Men udfordringen her er at fastholde læserens interesse for at læse dit papir.

En god indledning holder læserne interesserede i din artikel. For at skrive en interessant indledning bør forfatteren præsentere sammenhængende idéer, som i sidste ende vil føre til hypotesen. Desuden, mens du inkorporerer referencer i din introduktion, skal du ikke beskrive hver enkelt undersøgelse i fuldstændig detaljer. Opsummer de vigtigste resultater fra artiklen, og citer ikke fra artiklerne, omskriv i stedet indholdet.

 

4. Metode

 

 

Metodeafsnittet i APA-forskningspapirformat er ligetil. Protokollen og kravene bør dog nævnes præcist. Målet med dette afsnit er at beskrive din undersøgelse og dine eksperimenter i detaljer, så der ikke er noget problem med reproducerbarheden af resultater, og andre forskere kan efterprøve og reproducere dine artikel.

Dette afsnit inkluderer materialer og/eller apparater og eksperimenter/procedurer/protokoller. Hold desuden procedurerne korte og præcise, og sørg for at læse igennem for ikke at gentage trinene eller undgå redundans.

 

5. Resultater

 

I dette afsnit kan du beskrive, hvordan du analyserede data og forklare dine resultater. Hvis dine dataanalyser er komplekse, så opdel afsnittet i underafsnit, ideelt set et underafsnit for hver hypotese, og uddyb underafsnittene ved at bruge statistisk analyse og inkludere tabeller eller figurer til at repræsentere resultater visuelt. Vigtigst af alt, del ikke fortolkningen af resultaterne her. Du kan fortolke og forklare resultaterne i diskussionsafsnittet.

6. Diskussion

 

Resultater fortolkes og forstås i dette afsnit. Diskussionsafsnittet hjælper med at forstå forskningshypotesen bedre og placerer resultaterne i den bredere kontekst af litteraturen på området. Dette afsnit er omvendt af introduktionsafsnittet, hvor du begynder med de specifikke detaljer og forklarer den generelle forståelse af emnerne.

I diskussionen starter du med et kort over dine hovedresultater, efterfulgt af at forklare, om dine forskningsresultater understøtter din hypotese. Desuden kan du forklare, hvordan dine resultater forbedrer eller understøtter den eksisterende litteratur om emnet. Forbind dine resultater med noget af litteraturen nævnt i introduktionen for at bringe din historie tilbage til fuld cirkel. Du kan også nævne, om der er nogle interessante eller overraskende fund i dine resultater. Diskuter andre teorier, som kan hjælpe dig med at retfærdiggøre dine overraskende resultater.

Forklar begrænsningen af din undersøgelse og nævn alle de yderligere spørgsmål, der blev genereret fra din undersøgelse. Du kan også nævne, hvilken yderligere forskning der bør udføres om emnet, og hvad er videnshullerne i den nuværende forskningsmasse. Nævn endelig, hvordan dine resultater kunne relatere til de større spørgsmål om menneskelig eksistens og fremhæve “det store billede” for dine læsere.

 

7. Referencer

 

Angiv en alfabetisk liste over referencerne. Hold ikke ekstra mellemrum mellem referencerne og dobbelt-mellemrum alle referencerne. Den anden linje i hver reference skal være beregnet. Du kan henvise til eksemplerne (nævnt nedenfor) for at vide, hvordan du formaterer referencer korrekt.

I. Tidsskriftsartikel:

Kun det første bogstav i det første ord i artikeltitlen er stort; tidsskriftets navn og bind er kursiv. Hvis journalnavnet havde flere ord, skrives hvert af hovedordene med stort.

Eksempel: Ebner-Priemer, U. W., & Trull, T. J. (2009). Økologisk momentan vurdering af humørforstyrrelser og humørsvigt. Psychological Assessment, 21, 463-475. doi:10.1037/a0017075

II. Bogkapitel:

Kun det første bogstav i det første ord i både kapiteltitlen og bogtitlen er stort.

Eksempel: Stephan, W. G. (1985). Relationer mellem grupper. I G. Lindzey & E. Aronson (red.), The handbook of social psychology (3. udgave, bind 2, s. 599-658). New York: Random House.

III. Bestil:

Eksempel: Gray, P. (2010). Psykologi (6. udg.). New York: Værd

IV. Bord:

Der er forskellige formater til tabeller, afhængigt af de oplysninger, du ønsker at inkludere. Så vær grundig og angiv et tabelnummer og en titel (sidstnævnte skal være kursiv). Borde kan være enkelt- eller dobbelte.

V. Figur:

Sørg for at nævne x- og y-akser tydeligt. Under figuren er der en etiket og en kort billedtekst. Figuroverskriften inkluderer typisk variabler og måleenheder. Inkluder også fejlbjælker i dine søjlediagrammer, og bemærk, hvad søjlerne repræsenterer i figuroverskriften – Fejlsøjler repræsenterer én standardfejl over og under middelværdien.

VI. Citation i tekst:

1. Nævn forfatternes navne og udgivelsesdato, mens du citerer kilder i dit papir.

2. Når du inkluderer citatet som en del af sætningen, skal du bruge OG: “Ifølge Jones and Smith (2003), the…”

3. Når citatet er skrevet i parentes, brug &: “Undersøgelser har vist, at priming kan påvirke den faktiske motoriske adfærd (Jones & Smith, 2003; Kiley, Bailey, & Hammer, 1999). Undersøgelserne i parentes skal vises alfabetisk efter førsteforfatterens efternavn og adskille det med semikolon.

4. Du bør undgå at citere direkte, men i tilfælde af at du gør det – sammen med navn og dato, skal du inkludere sidenummeret.

5. For kilder med tre eller flere forfattere, når du har angivet alle forfatternes navne, kan du skrive “et al.” på efterfølgende omtaler: “Klein et al. (1999) fandt ud af, at…”.

6. I mellemtiden, når kilden har seks eller flere forfattere, første forfatters efternavn og “et al.” bruges hver gang kilden er citeret.

 

VII. Sekundær kilde:

Det er et udtryk, der bruges til at beskrive materiale, der er citeret i en anden kilde. Undgå at bruge sekundære kilder i dine papirer. Prøv at finde den primære kilde og læs den, før du citerer i dit arbejde. Men hvis du skal nævne en sekundær kilde, henvises til APA-stilpapireksemplet nedenfor:

Primær kilde forfatters efternavn (som citeret i sekundær kilde forfatters efternavn, årstal) argumenterede for, at…

7 tips til at skrive en fejlfri APA Style Research Paper

 

1. Selvom der er undtagelser, skal du minimere brugen af første person, mens du skriver.

2. Undgå at inkludere personlige udtalelser eller anekdoter.

3. Selvom der er undtagelser, så brug datid, mens du skriver.

4. Brug ikke sammentrækninger. (f.eks. “det følger ikke” i stedet for “det følger ikke”)

5. Undgå partisk sprogbrug – Bliv opdateret med passende terminologier, især hvis du skriver et papir, der inkluderer køn, race, etnicitet, seksuel orientering osv.

6. Sørg for at citere dine kilder.

7. Prøv at parafrasere så meget som muligt, og citer ikke direkte fra kildeartikler.

Denne artikel indeholder kun nogle få aspekter af et APA-forskningspapirformat. Der er mange APA-stilregler, som kan udforskes, før du begynder at skrive et APA-stilforskningspapir. Mange af reglerne for APA-forskningspapirformatet er dynamiske og kan ændres, så det er bedst at henvise til 7. udgave (seneste) af APA Publication Manual og være grundig med hvert afsnits format, før du skriver et forskningspapir.

Har du brugt et APA-forskningspapirformat til at skrive din artikel? Skriv til os eller kommenter nedenfor, og fortæl os, hvordan din oplevelse med at skrive en APA-opgave var?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *