Barnets Lov. Sagsbehandlers adgang til borgerens hjem.

 

I dette lidt idylliserede billede ses en sagsnehandler, der er kommet ind i stuen

I dette fra forvaltningen formulerede billede ses den søde sagsnehandler, der så venligt har tiltvunget sig adgang til borgerens hjem

 

Er boligen virkelig ukrænkelig?

 

Udgangspunktet er, at den private bolig er borgerens hjem, og at det er dig, borgeren, der bestemmer, hvem der har ret til at komme over din dørtærskel.

Men der findes i lovgivningen masser af eksempler på, at myndigheder kan brase ind alligevel.

Sådanne hjemler var der i familiesagerne i serviceloven, og de er båret med over i Barnets Lov, formentlig yderligere skærpet

 

Som det tydeligt ses, hviler en del af legitimeringen på forvaltningens eget skøn Derfor er der ikke rigtig noget at gøre efterfølgende, når horden af børnesagkyndige, tolke, psykoloiger og notattagere har invideret hjemmet mod behørig legitimation.

Den efterfølgende Ankestyrelseskontrol, som nævnes i bestemmelsen, er reelt umulig. Der skønnes jo ikke over i substansen, om besøget overhovedet var nødvendigt.
Borgeren bliver heller ikke hørt, og der er ingen erstatning, når skaden er sket.

Barnets Lov § 139 lyder:

Kapitel 17

 

Sagsbehandling og klage Fuldbyrdelse af afgørelser og adgang til hjemmet

 

§ 139. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at afgørelser efter §§ 23, 39, 40, 47 og 67, § 98, stk. 4, og § 100, stk. 1, i denne lov og efter § 12, § 13, stk. 3 og 4, § 14, stk. 2-4, § 24, stk. 1, jf. § 14, og § 32 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet fuldbyrdes.

Stk. 2. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til forældremyndigheds- indehaverens bolig, rum og gemmer for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde de afgørelser, der er nævnt i stk. 1.
Kommunen kan hente og bringe et barn eller en ung til det sted, hvor et børne- og ungepålæg skal opfyldes, med henblik på at fuldbyrde afgørelser efter § 39 i denne lov, eller det sted, hvor en straksreaktion, jf. § 12 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, eller et forbedringsforløb, jf. § 13, stk. 3 eller 4, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet, skal gennemføres.

Stk. 3. Kommunen har mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til et anbringelsessted efter § 43, stk. 1, for at eftersøge og medtage et barn eller en ung med henblik på at fuldbyrde en afgørelse efter § 98, stk. 4, i denne lov eller efter § 24, stk. 1, jf. § 14, i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan, når følgende kriterier er opfyldt, træffe afgørelse om adgang til forældremyndighedsindehaverens bolig og rum mod behørig legitimation og uden retskendelse:
1) Adgangen til hjemmet sker som led i den børnefaglige undersøgelse efter § 20 i denne lov eller den ungefaglige undersøgelse efter § 31 i lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet og må anses for nødvendig for at afgøre, om der er åbenbar risiko for alvorlig skade på et barns eller en ungs sundhed eller udvikling.

2) Forældrene har modarbejdet, at en vurdering af barnets eller den unges støttebehov kan gennemføres med andre mere lempelige foranstaltninger.

Stk. 5. Politiet yder bistand til kommunen ved udøvelsen af beføjelser efter stk. 2-4. Stk. 6. Fuldbyrdelse af afgørelser omfattet af stk. 1 skal ske så skånsomt, som omstændighederne tilla- der, og med henblik på at sikre barnets eller den unges bedste. Kommunen skal afsøge mulighederne for at opnå forældremyndighedsindehaverens, barnets eller den unges og eventuelt andre familiemedlemmers eller netværkets frivillige medvirken til afgørelsens fuldbyrdelse, medmindre hensynet til barnets eller den unges behov i afgørende grad taler imod dette.

Stk. 7. Fuldbyrdelse af en afgørelse omfattet af stk. 3, hvor politiet yder bistand til kommunen efter stk. 5, skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen udarbejder årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen.

tk. 8. Kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 4 skal registreres og indberettes af kommunen til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen udarbejder årligt en rapport over anvendelsen af bestemmelsen. Stk. 9. Social- og boligministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte nærmere regler om politiets bistand til kommunen efter stk. 5.

 

Forfatter

  • Mikael Hertig

    Cand. scient. pol. 1982 Med speciale i forvaltningsret, kommunale forhold, offentlig økonomi, itsikkerhed, persondataret Diverse ansættelser i kommuner Nogle år i bankvirksomhed Grønlands Selvstyre Underviser, ledelsesakademiet, Grønlands Universitet

    Vis alle indlæg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *