Klage over afslag på ansøgning om førtidspension, “åbenbar”, § 18

 

Denne klage blev sendt til Aalborg Kommune 14. april 2023

af Mikael Hertig

 

Mikael Hertig, siddende

Mikael Hertig. Cand. scient. pol.
Ny uofficiel borgerrådgiver

 

 

Aalborg Kommune
Jobcentret
Borgmesteren
Ankestyrelsen

Sønderborg, 14. april 2023

Klage vedr. afslag på at behandle NNs sag efter Pensionslovens § 18. Afslaget har fundet sted, uden det er partshørt, og uden at der foreligger begrundelse eller klagevejledning.

I henhold til Journalnotat af 20. marts 2023, her modtaget som led i aktindsigt 13. april 2023 fra Aalborg Kommune afviser Jobcentret at behandle NNs sag efter Pensionslovens § 18. Den lyder således:

“Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at sagen overgår til be-handling efter reglerne om førtidspension, når det er dokumenteret eller det på grund af helt særlige forhold er helt åbenbart, at den på-gældendes arbejdsevne ikke kan forbedres ved deltagelse i relevante jobafklaringsforløb, ressourceforløb eller aktiverings-, revaliderings, behandlingsmæssige eller andre foranstaltninger, jf. dog § 17, stk 2 og § 18 a. “

Afvisningen er sket, uden at Sundhedskoordinators skriftlige og velbegrundede indstilling foreligger. Den relevante bestemmelse om Sundhedskoordinators rolle i “åbenbare sager” ses i Bekendtgørelse 2236 af 29/12 2020, § 10. Det fremgår her af stk. 2, at udtalelsen fra sundhedskoordinator skal være skriftlig og indeholde en sundhedsfaglig vurdering af, om det ud fra sagens oplysninger må anses for at være helt åbenbart, at borgerens arbejds-evne ikke kan forbedres.

Man må forstå ovennævnte bestemmelse sådan, at § 18 slet ikke kan afslås, uden at der foreligger en skriftlig og velbegrundet udtalelse fra sundhedskoordinator, baseret på de vigtigste lægeattester.

Klagen her flere elementer. Det fremgår af sagen, at jeg af en kommunal sagsbehandler i telefonen er blev oplyst om, at Aalborg Kommune ikke tildeler førtidspension efter § 18. Da det strider mod gældende lov, ser det ud for mig ud til, at Jobcentret har lavet sin egen hjemmestrikkede regel, som reelt sætter pensionslovens § 18 ud af kraft. Jeg beder derfor om aktindsigt efter offentlighedsloven i, hvor mange § 18-tildelinger af førtidspension Aalborg Kommune har bevilget i 2022.

For fuldstændighedens skyld skal jeg supplere med den oplysning, at et meget nyligt forsøg på, at NN sammen med sagsbehandler skulle deltage i udfyldelsen af skemaet til forberedelsen af rehabiliteringsteamets forberedende del. Ved omtrent det fjerde felt måtte sagsbehandleren opgive, for NNs opmærksomhedsevne kunne ikke holde til mere.

Men de centrale dokumenter i sagen er de lægelige vurderinger, her-under LÆ145 af Januar 2022. I LÆ 145 af 2019, hvor sidstnævn-te forudser dårlig prognose som konstateret i førstnævnte siger me-get klart, at hvad angår arbejdsevnen er der ingen muligheder. Må-ske kan behandling afhjælpe nogle øvrige gener, give bedre natte-søvn, mindre migræne osv. Men arbejdsevne nej.

Det hedder i Vejledning 9316 af 10. maj 2021 bl.a.:

Kravet til dokumentation for, at arbejdsevnen ikke kan forbedres anses som opfyldt, når:

helbredsoplysninger i sig selv dokumenterer, at der er ret til førtidspension (helt åbenbart på grund af særlige forhold − som eksempel kan nævnes personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af alvorlig udviklingshæmning, personer med alvorlig hjerneskade eller en alvorlig sindslidelse samt personer med alvorlige lidelser, hvor de medicinske behandlingsmuligheder er udtømte, og prognosen er, at sygdommen er fremadskridende og/eller kun giver kort restlevetid)“.

Det fremgår af statusnotatet, at der forinden rehabiliteringsmødet “skal udarbejdes en funktionsbeskrivelse på NN”, og at der skal indhentes en epikrise fra center for funktionelle lidelser. Da sagen allerede er endeligt oplyst i kraft af de to ovennævnte lægeattester, er der hverken grund til at indhente epikriser eller nye lægeattester, herunder LÆ265.


Kommunen afslår klart en ansøgning, hvor sundhedskoordinators
indstilling skulle være have været selvstændig, begrundet, skriftlig og afgjort ud fra de regler, der er oplistet her. Navnlig hæfter jeg mig ved, at alvorlig hjerneskade indgår i Vejledningens direkte eksempel, vel navnlig fordi det vist er en normal erfaring, af muligheden for restitution efter hjerneskade fortabes med tiden. Det forekommer at være en alvorlig sagsbehandlingsfejl, når sundhedskoordinator vælger at se helt bort fra de to nævnte lægeattester, som i sig selv burde kunne afgøre hele sagen.

I al forvaltningsret og i almindelig jura gælder, at man normalt an-tager, at der er en sammenhæng mellem det formelle og det materielle. “Den gode proces fører til det rigtige resultat.” Kort sagt er det for væsentlig en overtrædelse af loven at se bort fra, at en procesledende udtalelse skal hvile på et sagligt grundlag, begrundet og skriftlig. Det her ordner en tovholder ikke med en lægekonsulent over en snak i telefonen.

Enhver, der kender NN ved, at det er helt åbenbart – på grund af hans hjernetraume – at forestille sig ham påtage sig arbejde af nogen art.
Det vil ikke kunne lade sig gøre at lave en forskriftsmæssig funktionsevnetest. Selv en gennemgang af det skema, man selv kan ud-fylde i samarbejde med ham, vil udtrætte ham, inden man er kom-met en tredjedel af skemaet igennem.

Det fremgår af skrivelsen fra Jobcentret, at NNs sag først vil blive behandlet på et møde i Rehabiliteringsteamet til august 2023 på trods af, at henvendelsen blev afsendt i begyndelsen af marts måned. Herved overtrædes den i Pensionslovens § 21 nævnte frist, der med lidt venlighed må kunne strækkes til 31. maj dette år. Det henstilles, at Jobentret overvejer at overholde loven, også på dette punkt.

Der er, når der tages hensyn til, at der er tale om en alvorlig hjerneskade der allerede er belyst, ingen grund overhovedet til at indhente en LÆ265.

Hvis ikke der nu behandles efter § 18, skal denne skrivelse sendes videre til Ankestyrelsen inden 1. maj.

Venlig hilsen

Mikael Hertig


 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *